ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՎԱԾ ՑԱՆԿ (ՍԻՍՏԵՄԱՅԻՆ ԿԱՏԱԼՈԳ)

491-9 Հայոց լեզու

Հեղինակ Վերնագիր .
Ա . .
Աբէղեան, Արտաշես ՈՒղղագրական բառարան: Հայերեն լեզու .
Աբեղյան, Մանուկ Հայոց լեզվի տեսություն .
Աբրահամյան, Ա. Գ. Հայկական ծածկագրություն .
Աբրահամյան, Ա. Գ. Հայոց գիր և գրչություն .
Աբրահամյան, Ա. Գ. Նախամաշտոցյան հայ գիր և գրչություն .
Աբրահամյան, Սերգեյ Հայերենի կետադրություն .
Աբրահամյան, Ս. Գ. Հայոց լեզու: Բառ և խոսք .
Աբրահամյան, Սերգեյ, Առաքելյան, Վ., Քոսյան Վ, Հայոց լեզու: Շարահյուսություն /Բուհական ձեռնարկ/ .
Ադոնց, Նիկողայոս Երկեր հինգ հատորով Հ.1
Ադոնց, Նիկողայոս Երկեր հինգ հատորով Հ.2
Ադոնց, Նիկողայոս Երկեր հինգ հատորով Հ.3
. Ակնարկներ գրական հայերենի պատմության: Խմբ.` Գ. Ջահուկյան. .
Աղայան, Էդուարդ Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն .
Աղայան, Էդուարդ Լեզվաբանական ներածություն .
Աղայան, Էդուարդ Նախամաշտոցյան հայ գրի և գրակ., մեսրոպյան այբուբենիև հարակից հարցերի մասին /Խմբ.` Էմ. Պիվագյան./ .
Աղայեանց, Ղ. Մայրենի լեզու: Առաջին տարի .
Աղայեանց, Ղ. Մայրենի լեզու: 2-3-րդ տարի .
Աղայեանց, Ղ. Մայրենի լեզու: Չորրորդ գիրք .
Աղաջանյան, Խաչիկ Նույն. և դարձ.  բացատր. բառարան: Միջն. դպր. կարտսեր. դաս. ուսուցիչ. և մանկ.  ֆակ. համար /Գրախոս.` Ս. Գյուլբուդաղյան./ .
Աճառյան, Հրաչյա Գրաբարի ուսուցիչ .
Աճառյան, Հրաչյա Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի Հ.3
Աճառյան, Հրաչյա Լիակատար քերականություն հայոց լեզվի Հ 4
Աճառյան, Հրաչյա Կյանքիս հուշերից .
Աճառյան, Հրաչյա Հայերեն արմատական բառարան /Պատ. խմբ.` պրոֆ. Է.Աղայան./ Հ.1
Աճառյան, Հրաչյա Հայերեն արմատական բառարան /Պատ. խմբ.` պրոֆ. Է.Աղայան./ Հ.2 
Աճառյան, Հրաչյա Հայերեն արմատական բառարան /Պատ. խմբ.` պրոֆ. Է.Աղայան./ Հ.3
Աճառյան, Հրաչյա Հայերեն արմատական բառարան /Պատ. խմբ.` պրոֆ. Է.Աղայան./ .
Աճառյան, Հրաչյա Հայոց անձնանունների բառարան .
Աճառյան, Հրաչյա Հայոց անձնանունների բառարան .
Ամիրյան, Աշոտ Թելադրության նյութերի ժողովածու .
Ամիրյան, Ա. և ուրիշներ Թելադր. և փոխադր. նյութ. ժողովածու: Ձեռն. 1-3 դաս. հայոց լեզվի ուսուցիչմերի համար .
Ամիրջանյան, Ալվարդ Հայերեն-անգլերեն բառարան: 20 000 բառ .
Առաքելյան, Առաքել Գրաբարի դասագիրք: Ձեռագրի իրավունքով Մաս 2
Առաքելյան, Վ. Ակնարկներ հայոց գրական լեզվի պատմության (5--րդ) դար .
Ասատրյան, Մանվել Ժամանակակից հայոց լեզու: Ձևաբանություն .
Ասատրյան, Մանվել Ժամանակակից հայոց լեզու: Ձևաբանություն .
Ասատրյան, Մանվել Ժամանակակից հայոց լեզու: Ձևաբանություն .
Ասլանյան, Անահիտ Հայոց լեզվի ուսուցման հարցեր .
Ավագյան, Մայա Խոհեր մայրենի լեզվի մասին Գիտահանրամատչելի ակնարկ: Դպր. միջին  և բարձր տարիքի համար / նկ.` Գ. Իսահակյան. .
Ավագյան, Մայա Խոհեր  մայրենի լեզվի մասին / Գրախոս.` Հ. Հարուէյունյան. .
Բ . .
Բադիկյան, Խաչիկ Ժամանակակից հայերենի դարձվածային միավորները: Կառուցվածքային վերլուծություն /Պատ. խմբ. Ն. Պառնասյան./
Բադիկյան, Խաչիկ Ժամանակակից հայերենի շարադասութ. և նրա ուսուցումը: Պարզ և բարդ նախադասություններ .
Բադիկյան, Խաչիկ Ժամանակակից հայերենի դարձվածային միավորները: Կառուցվածքային վերլուծություն /Պատ. խմբ. Ն. Պառնասյան./
Բադիկյան, Խաչիկ Կոչականը և նրա ուսուցումը .
Բալագյան, Լիա Խոսքի գիտական ոճի ուսուցում: Օժանդակ գիրք .
Բարաթյան, Ն. Հայերեն-անգլերեն բառարան .
Բարսեղյան, Հովհաննես Հայերենի խոսքի մասերի ուսմունքը .
Բարսեղյան, Հովհաննես Հայերենի խոսքի մասերի տարբերական տեսությունները .
Բարսեղյան, Հովհաննես Հայերեն ուղղագրական ուղղախոսական տերմինաբանական բառարան /Խմբ.` Ա. Սուքիասյան./ .
Բեդիրյան, Պետրոս Բառերի խորհրդավոր աշխարհից: Զրույցներ  .
Բեդիրյան, Պետրոս Հայերեն շրջասությունների բառարան .
Բեդիրյան, Պ. Ս. և ուրիշ. Հայ լեզուն և մեր խոսքը: Արևելահայ խոսքի ուղեցույց: Գործնական .
Բեդիրյան, Պետրոս Հայերենի թևավոր խոսքեր: Բառարան .
Բրուտյան, Գևորգ Ձևական տրամաբանության դասընթաց .
Գ . .
Գյուլբուդաղյան, Սիրաք Հայոց լեզվի մեթոդիկան .
Գյուլբուդաղյան, Սիրաք Հայոց լեզվի դասավանդման մեթոդիկա .
Գյուլբուդաղյան, Ս. Ծ. Թելադրության նյութեր: Բուհերի բանասիրական, նախապատրաստական և մյուս ֆակուլտետների համար .
Գյուրջինյան, Դ., Հեքեքյան, Ն. Հայոց լեզու: Գործնական աշխատանքների ձեռնարկ բուհերի ուսանողների համար .
Գյուրջինյան, Դավիթ Մեծատառ, թե փոքրատառ: Հայերեն բառարան-տեղեկատու .
Դ . .
Դարբինյան, Միքայել Ժամանակակից հայոց լեզու: Կետադրություն .
. Դպրոցական առձեռն բառարանահավաք /Կազմ.Աշոտ Ամիրյանը/ .
Զ . .
Զապել Հ. Ասատուր Գործնական քերականութիին: Արդի աշխարհաբարի պատկերազարդ գիրք Գիրք Ա
Զաքարյան, Զ և Ավետիսյան Յու. Քրեստոմատիա: Հայ գրականությունից անգիր հանձնարարվող նյութեր .
Թ . .
. Թելադրության նյութերի ժողովածու /Պատ. խմբ.`, Ա. Պապոյան., Կազմ. և խմբ.` Ս. Գյուլբուդաղյան, Մ. Դարբինյան և ուրիշ./
Ժ . .
. Ժամանակակից հայերեն խոսակցական լեզուն /Խմբ. Է. Աղայան./ .
. Ժամանակակից հայոց լեզու   Հ.1
. Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական  բառարան /Գլխ. խմբ.` Ա. Ղարիբյան./ Հ.1
. Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական  բառարան / Գլխ. խմբ.` Ա. Ղարիբյան./ Հ.2
Ի . .
Իշխանյան, Ռաֆայել Արդի հայերենի հոլովումը և խոնարհումը .
Իշխանյան, Ռաֆայել Արդի հայերենի շարահյուսությունը: Պարզ նախադասություն  .
Իշխանյան, Ռաֆայել Բակունցի լեզվական արվեստը .
Իշխանյան, Ռաֆայել Բակունցի կյանքն ու  արվեստը .
Իշխանյան, Ռաֆայել Բնիկ հայերեն բառեր և հնագույն փոխառություններ /Գրախոս.` Վ. Համբարձումյան/ .
Իշխանյան, Ռաֆայել Դասական ուղղագրության կանոններ .
Իշխանյան, Ռաֆայել Հայ ժողովրդի ծագման ու  հնագույն պատմության հարցեր .
Իշխանյան, Ռաֆայել Հինգ հարյուր բառ, որոնք ուղղագրական տնտեսակետից դժվարություններ ունեն .
Իշխանյան, Ռաֆայել Մայրենին .
Իշխանյան, Ռաֆայել Տերյանի լեզվական արվեստը: Դասախոսություն Մաս Ա
Լ . .
. Լեզվի եվ ոճի հարցեր .
Լուսենց, Ա. Արեշի բարբառը .
Խ . .
Խաչատրյան, Լալիկ Մ. Խոսքիմասային տարարժեքությունն արդի հայերենի կայուն կապակցություններում .
Խլղաթյան, Ֆրիդրիխ       Բառարան-տեղեկատու: Նոր բառեր և իմաստներ .
Կ . .
Կոստանդյան, Դարիկո Երզնկայի բարբառը .
Հ . .
Հախվերդյան, Լևոն Զրույցներ լեզվի մասին .
. Հայոց լեզվի զարգացումը սովետական շրջանում .
. Հայոց լեզու: Ներածություն, հնչյունաբանություն, բառագիտություն, դարձվածաբանություն Մաս 1
. Հայոց լեզու: Շարահյուսություն Մաս 2
. Հայոց լեզվի գրականության պետական ավարտական և միասնական թեստեր .
. Հայերեն-անգլերեն բառարան .
Հարությունյան, Հենրիկ Լեզվի գործնական ուսուցումը և տրամաբանական մտածողության զարգացումը .
Հարությունյան, Հենրիկ Հայոց լեզուն հազարագանձ: Գիտահանրամատչելի ակնարկ .
Հարությունյան, Հենրիկ Հետաքրքրաշարժ հայոց լեզու .
Հովհաննիսյան, Էմմա Հայ-ռուսերեն զրուցարան .
Ղ . .
Ղազարյան, Ռ., Ավետիսյան, Հ. Միջին հայերենի բառարան Հ.1 /Ա-Կ/
Ղազարյան, Սերոբ Հայոց գրական լեզվի պատմություն Հ.1
Ղարագյուլյան, Թերեզա Ժամանակակից հայերենի ուղղախոսություն .
Ղարիբյան, Արարատ Դրոցական ուղղագրական բառարան .
Ղարիբյան, Արարատ Ռուս-հայերեն բառարան .
Ղափանցյան, Գրիգոր Հայոց լեզվի պատմություն: Հին շրջան .
Մ . .
Մադաթյան, Ք. Ալաշկերտի խոսվածքը: Ապարան-Արագածի տարածք .
. Մայրենի լեզու: Առաջին տարի: Գրել և կարդալ: Յորինեց Ղ.Աղաեանց .
. Մայրենի լեզու: Ընթերցարան երկրորդ եվ երրորդ տարուց: Յորինեց Ղ.Աղաեանց .
Մանուկյան, Ալեքսան Գրավոր աշխատանքների ուսուցման համակարգը .
Մարգարյան, Ալեքսանդր Գորիսի բարբառը .
Մարգարյան, Ալեքսանդր Հայոց լեզվի հապավումների բառարան .
Մարգարյան, Ալեքսանդր Հայոց լեզվի հականիշները .
Մեսրոպ Մաշտոց Հոդվածների ժողովածու .
Մելքոնյան, Զարեհ Գործնական քերականություն արդի հայերէն լեզուի: Միջին և բարձրագույն դասընթաց  .
Մնացականյան, Հենրիկ Հայկական տառատեսակները .
Ն . .
Նազարյան, Ռուբինա Մայրենի բոլորի համար: Ուսումնական ձեռնարկ հայոց լեզվի .
Նազարյան, Ռուբինա, Գյոդակյան, Անահիտ   Թելադրության նյութերի ժողովածու: 4-10-րդ դասսարանների համար .
Նազարյան, Ռուբինա, Գյոդակյան, Անահիտ   Հայոց լեզվի համանուների դպրոցական բառարան .
Նազարյան, Ռուբինա, Գյոդակյան, Անահիտ   Փոխադրության նյութերի ժողովածու: 4-10-րդ դասսարանների համար .
. Նոր բառագիրք Հայկազեան լեզուի Հ.1 Ա-Կ
. Նոր քերականություն .
Պ . .
Պապոյան, Արտաշես Պարույր Սևակի չափածոյի բառարան Հ.1
Պապոյան, Արտաշես Պարույր Սևակի չափածոյի բառարան Հ.2
Պառնասյան, Նվարդ Շարահյուսական համանիշները ժամանակակից հայերենում .
Պառնասյան, Նվարդ Քերականական համանունները ժամանակակից հայերենում .
Պատկանեան, Ռաֆայէլ Յաիելուծք մայրենի բարբառի վրայ .
Պետրոսյան, Հրանտ Գոյականի թվի կարգը հայերենում .
Պետրոսյան, Հրանտ Հայրենագիտական բառարան .
Պողոսյան, Արմենակ Հադրութի բարբառը .
Ջ . .
Ջահուկյան, Գևորգ Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները .
Ջահուկյան, Գևորգ Ժամանակակից հայոց լեզվի իմաստաբանություն և բառակազմություն .
Ջահուկյան, Գևորգ Հայոց լեզվի պատմություն: Նախագրային ժամանակաշրջան .
Ջուհարյան, Թորգոմ Հայոց լեզվի մեթոդիկա Գիրք 1.
Ռ . .
. Ռուս-հայերեն դարձվածաբանական բառարան .
Ս . .
Սահակյան, Վ., Սահակյան, Վ. Հոմանիշների բառարան: Հականիշների և հոմանիշների բառացանկեր .
Սարգսյան, Արտեմ Արևմտահայերենի բառարան .
Սարգսյան, Վաչագան Հայոց լեզվի դարձվածքներ նկարներով .
Սաքապետոյան, Ռ., Ավետիսյան, Յու. Արևմտահայերենի գործնական աշխատանքների և վարժությունների ձեռնարկ .
Սեկոյան,Արա Հայ-ռուսերեն ուսումնական բառարան: 16200 բառ .
Ստեփանյան, Գառնիկ Աճառյանի հետ: Հուշեր .
Սուքիասյան, Ա. Ժամանակակից հայոց լեզու /Հնչյունաբանություն, բառագիտություն, բառակազմություն/ .
Սուքիասյան, Աշոտ Հոմանիշները ժամանակակից հայերենում .
Սուքիասյան, Ա., Գալստյան Ս. Հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարան /Խմբ.`Է.Աղայան,Է.Պիվազյան/ .
Վ . .
Վարդանյան, Բ., Դավթյան, Գ. Մանկավարժական բառարան .
Վարդանյան, Վահան Ալեքսանդր: Չափածո դրամա երկու արարով .
Տ . .
Տեր-Գրիգորյան, Աշոտ Գրաճանաչության մեթոդիկա .
Տեր-Գրիգորյան, Աշոտ Հայոց լեզվի մեթոդիկա: Տարրական դասարաններ: Ուս. ձեռնարկ մանկ.  բուհերի. համար .
. Տերմինագիտական և ուղղագրական տեղեկատու /Կազմ. և խմբ.`Խ.Բարսեղյան/ .
Օ . .
Օհանյան, Գայանե Ժամանակակից հայոց լեզվի համանունների բառարան .
Օհանյան, Գայանե Հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարան .
Օհանյան, Գայանե Հականիշների դպրոցական բառարան 1000 .
Օհանյան, Գայանե Ստեղծագործական շարադրությունների ժողովածու .
Օհանյան, Հմայակ Ժամանակակից հայոց լեզվի բառապաշարը և նրա հարստացման միջոցները .